خانه / فروشگاه / تهران / تور خارجی / تور آفریقای جنوبی پارک۹ شب (ویژه ۲۰ دی)

تور آفریقای جنوبی ۹ شب   ژوهاسبورگ ،کیپت تاون ،سان سیتی ، پارک جنگلی

پرداختی شما :

17,100,000 تومان

0%

تخفیف
سود شما

تومان

قیمت واقعی

17,100,000 تومان

تعداد خریداری شده

9

تعداد بازدید

327

توضیحات محصول

برنامه سفر :
روز اول : ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ردﯾﺴﻮن ﺑﻠﻮ ﺳﻨﺪﺗﻮن ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ، درﯾﺎﻓﺖ اﺗﺎق و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﯿﺪان ﻣﺎﻧﺪﻻ
روز دوم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺑﺎزدﯾﺪ ازﺷﻬﺮﭘﺮﺗﻮرﯾﺎ وUnion Building و Church Square ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ Lessedi ،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺮک ﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ) ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ( و ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در رﺳﺘﻮران ﺗﺮﮐﯿﻪ ، ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ Cambanos ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ۱۸:۰۰ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ.
11 آذر : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺻﺒﺢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرک ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و اﺧﺬ اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ ﮐﺴﮑﯿﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
روز سوم: ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﻫﺘﻞ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎی آﭘﺸﻨﺎل .)ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت در ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ در Welcome Center ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
روز چهارم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۱۱ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﻫﺘﻞ در ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ
در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ( اﺟﺮای ﮔﺸﺖ 3 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ۱۶ ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﺷﺎم
روز پنچم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۸:۳۰ ﺻﺒﺢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻻﻧﺴﺮﯾﺎ و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﯿﭗ ﺗﺎون و اﺧﺬ اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ وﺳﺘﯿﻦ ، اﺳﺘﺮاﺣﺖ.
روز شش15 آذر : Houtﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ Camps bayﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ و اﺟﺮای ﺗﻮر ﺗﻤﺎم روز در ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺻﺒﺢ، ﺑﺎزدﯾﺪ رﻫﮕﺬری از ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﯿﭗ Cape peninsula و ﮔﺸﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺰﯾﺮه ﻓﻮک ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ Bay ﭘﻮﯾﻨﺖ ، ﺑﺎزدﯾﺪ از دﻣﺎﻏﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﮏ، ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮﻏﻬﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ، ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
روزهفتم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، اﺟﺮای ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺷﻬﺮ ﮐﯿﭗ ﺗﺎن ،اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻫﮕﺬری از ﺑﺎﻻی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﯿﻞ( , ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮک آپ ,Table Mountain و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ Signal hills در اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﭗ ﺗﺎن V&A Waterfrontﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
روز هشتم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، اﺟﺮای ﮔﺸﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎیStellenbosch و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرک ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎرک ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﯿﭗ ﺗﺎون، ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ Canal Walk، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
روز نهم  : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺻﺒﺢ ، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﯿﭗ ﺗﺎون و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان…

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “تور آفریقای جنوبی پارک۹ شب (ویژه ۲۰ دی)”

  • ویژگی ها
  • شرایط استفاده
  • توضیحات

جزییات تور کیش

فرودگاه مبدا مهر آباد
تاریخ رفت 2 آذر
ساعت رفت 23:35
ساعت برگشت 14:05
هواپیمایی رفت قطر
هواپیمایی برگشت قطر
کلاس Econommy
نام هتل هتل وستین کیپ تاون هتل کسکادس هتل کی دبلیو ای مریتانه هتل رادیسون بلو
نوع هتل 5 ستاره
نوع تور 9 شب
سرویس ها بلیط قطری رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی 7 وعده غذا ترانسفر زمینی از شهر ژوهانسبورگ به سان سیتی بهمراه لیدر فارسی زبان ویزا پرداخت تمامی ورودیه ها و گشت رایگان هلیکوپتر
امکان استفاده در لحظه هماهنگی پیش از مراجعه الزامی است
بدون محدودیت این تخفیف مخصوص تراولیو میباشد
هر تخفیف برای یک نفر  پس از خرید  شماره سفارش خود را به شماره زیر  پیامک کنید
امکان هدیه دادن  تخفیف  09364988597
درصورت خرید گروهی  با تراولیو تماس بگیرید  تورها چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

برنامه سفر :
روز اول : ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ردﯾﺴﻮن ﺑﻠﻮ ﺳﻨﺪﺗﻮن ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ، درﯾﺎﻓﺖ اﺗﺎق و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﯿﺪان ﻣﺎﻧﺪﻻ
روز دوم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺑﺎزدﯾﺪ ازﺷﻬﺮﭘﺮﺗﻮرﯾﺎ وUnion Building و Church Square ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ Lessedi ،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺮک ﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ) ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ( و ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در رﺳﺘﻮران ﺗﺮﮐﯿﻪ ، ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ Cambanos ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ۱۸:۰۰ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ.
11 آذر : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺻﺒﺢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرک ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و اﺧﺬ اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ ﮐﺴﮑﯿﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
روز سوم: ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﻫﺘﻞ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎی آﭘﺸﻨﺎل .)ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت در ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ در Welcome Center ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
روز چهارم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۱۱ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﻫﺘﻞ در ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ
در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ( اﺟﺮای ﮔﺸﺖ 3 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ۱۶ ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﺷﺎم
روز پنچم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۸:۳۰ ﺻﺒﺢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻻﻧﺴﺮﯾﺎ و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﯿﭗ ﺗﺎون و اﺧﺬ اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ وﺳﺘﯿﻦ ، اﺳﺘﺮاﺣﺖ.
روز شش15 آذر : Houtﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ Camps bayﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ و اﺟﺮای ﺗﻮر ﺗﻤﺎم روز در ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺻﺒﺢ، ﺑﺎزدﯾﺪ رﻫﮕﺬری از ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﯿﭗ Cape peninsula و ﮔﺸﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺰﯾﺮه ﻓﻮک ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ Bay ﭘﻮﯾﻨﺖ ، ﺑﺎزدﯾﺪ از دﻣﺎﻏﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﮏ، ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮﻏﻬﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ، ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
روزهفتم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، اﺟﺮای ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺷﻬﺮ ﮐﯿﭗ ﺗﺎن ،اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻫﮕﺬری از ﺑﺎﻻی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﯿﻞ( , ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮک آپ ,Table Mountain و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ Signal hills در اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﭗ ﺗﺎن V&A Waterfrontﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
روز هشتم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، اﺟﺮای ﮔﺸﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎیStellenbosch و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرک ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎرک ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﯿﭗ ﺗﺎون، ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ Canal Walk، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
روز نهم  : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺻﺒﺢ ، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﯿﭗ ﺗﺎون و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان…

مشخصات فروشنده

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “تور آفریقای جنوبی پارک۹ شب (ویژه ۲۰ دی)”

bar-code

خرید های مرتبط

مبلغ پرداختی شما

13,995,000 تومان

سود شما

7,005,000 تومان

تخفیف

33%

مشاهده خرید
تور جام جهانی بازی های  گروهی ایران

تور جام جهانی بازی های گروهی ایران

33%
جام جهانی روسیه 16

مبلغ پرداختی شما

10,804,000 تومان

سود شما

4,546,000 تومان

تخفیف

30%

مشاهده خرید
تور جام جهانی ۲ بازی ایران (اسپانیا- پرتغال)

تور جام جهانی ۲ بازی ایران (اسپانیا- پرت...

30%
جام جهانی روسیه 13

مبلغ پرداختی شما

12,250,000 تومان

سود شما

4,100,000 تومان

تخفیف

25%

مشاهده خرید
تور جام جهانی ۲ بازی ایران (مراکش – اسپانیا )

تور جام جهانی ۲ بازی ایران (مراکش –...

25%
جام جهانی روسیه 12

مبلغ پرداختی شما

7,990,000 تومان

سود شما

3,610,000 تومان

تخفیف

31%

مشاهده خرید
تور جام جهانی روسیه بازی ایران -پرتغال

تور جام جهانی روسیه بازی ایران -پرتغال

31%
جام جهانی روسیه 10

مبلغ پرداختی شما

8,180,000 تومان

سود شما

4,120,000 تومان

تخفیف

33%

مشاهده خرید
تور جام جهانی روسیه بازی ایران -اسپانیا

تور جام جهانی روسیه بازی ایران -اسپانیا

33%
جام جهانی روسیه 12

مبلغ پرداختی شما

7,800,000 تومان

سود شما

2,850,000 تومان

تخفیف

27%

مشاهده خرید
تور جام جهانی بازی ایران -مراکش

تور جام جهانی بازی ایران -مراکش

27%
جام جهانی روسیه 15