خانه / تهران / تور خارجی / تور آفریقای جنوبی پارک۹ شب (ویژه ۲۰ دی)

تور آفریقای جنوبی ۹ شب   ژوهاسبورگ ،کیپت تاون ،سان سیتی ، پارک جنگلی

پرداختی شما :

17,100,000 تومان

0%

تخفیف
سود شما

تومان

قیمت واقعی

17,100,000 تومان

تعداد بازدید

413

توضیحات محصول

برنامه سفر :
روز اول : ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ردﯾﺴﻮن ﺑﻠﻮ ﺳﻨﺪﺗﻮن ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ، درﯾﺎﻓﺖ اﺗﺎق و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﯿﺪان ﻣﺎﻧﺪﻻ
روز دوم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺑﺎزدﯾﺪ ازﺷﻬﺮﭘﺮﺗﻮرﯾﺎ وUnion Building و Church Square ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ Lessedi ،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺮک ﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ) ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ( و ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در رﺳﺘﻮران ﺗﺮﮐﯿﻪ ، ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ Cambanos ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ۱۸:۰۰ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ.
11 آذر : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺻﺒﺢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرک ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و اﺧﺬ اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ ﮐﺴﮑﯿﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
روز سوم: ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﻫﺘﻞ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎی آﭘﺸﻨﺎل .)ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت در ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ در Welcome Center ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
روز چهارم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۱۱ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﻫﺘﻞ در ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ
در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ( اﺟﺮای ﮔﺸﺖ 3 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ۱۶ ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﺷﺎم
روز پنچم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۸:۳۰ ﺻﺒﺢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻻﻧﺴﺮﯾﺎ و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﯿﭗ ﺗﺎون و اﺧﺬ اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ وﺳﺘﯿﻦ ، اﺳﺘﺮاﺣﺖ.
روز شش15 آذر : Houtﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ Camps bayﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ و اﺟﺮای ﺗﻮر ﺗﻤﺎم روز در ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺻﺒﺢ، ﺑﺎزدﯾﺪ رﻫﮕﺬری از ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﯿﭗ Cape peninsula و ﮔﺸﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺰﯾﺮه ﻓﻮک ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ Bay ﭘﻮﯾﻨﺖ ، ﺑﺎزدﯾﺪ از دﻣﺎﻏﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﮏ، ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮﻏﻬﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ، ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
روزهفتم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، اﺟﺮای ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺷﻬﺮ ﮐﯿﭗ ﺗﺎن ،اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻫﮕﺬری از ﺑﺎﻻی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﯿﻞ( , ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮک آپ ,Table Mountain و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ Signal hills در اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﭗ ﺗﺎن V&A Waterfrontﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
روز هشتم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، اﺟﺮای ﮔﺸﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎیStellenbosch و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرک ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎرک ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﯿﭗ ﺗﺎون، ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ Canal Walk، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
روز نهم  : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺻﺒﺢ ، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﯿﭗ ﺗﺎون و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان…

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “تور آفریقای جنوبی پارک۹ شب (ویژه ۲۰ دی)”

 • ویژگی ها
 • شرایط استفاده
 • توضیحات

جزییات تور کیش

فرودگاه مبدا مهر آباد
تاریخ رفت 2 آذر
ساعت رفت 23:35
ساعت برگشت 14:05
هواپیمایی رفت قطر
هواپیمایی برگشت قطر
کلاس Econommy
نام هتل هتل وستین کیپ تاون هتل کسکادس هتل کی دبلیو ای مریتانه هتل رادیسون بلو
نوع هتل 5 ستاره
نوع تور 9 شب
سرویس ها بلیط قطری رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی 7 وعده غذا ترانسفر زمینی از شهر ژوهانسبورگ به سان سیتی بهمراه لیدر فارسی زبان ویزا پرداخت تمامی ورودیه ها و گشت رایگان هلیکوپتر
امکان استفاده در لحظه هماهنگی پیش از مراجعه الزامی است
بدون محدودیت این تخفیف مخصوص تراولیو میباشد
هر تخفیف برای یک نفر  پس از خرید  شماره سفارش خود را به شماره زیر  پیامک کنید
امکان هدیه دادن  تخفیف  09364988597
درصورت خرید گروهی  با تراولیو تماس بگیرید  تورها چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

برنامه سفر :
روز اول : ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ردﯾﺴﻮن ﺑﻠﻮ ﺳﻨﺪﺗﻮن ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ، درﯾﺎﻓﺖ اﺗﺎق و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﯿﺪان ﻣﺎﻧﺪﻻ
روز دوم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺑﺎزدﯾﺪ ازﺷﻬﺮﭘﺮﺗﻮرﯾﺎ وUnion Building و Church Square ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ Lessedi ،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺮک ﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ) ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ( و ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در رﺳﺘﻮران ﺗﺮﮐﯿﻪ ، ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ Cambanos ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ۱۸:۰۰ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ.
11 آذر : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺻﺒﺢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرک ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و اﺧﺬ اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ ﮐﺴﮑﯿﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
روز سوم: ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﻫﺘﻞ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎی آﭘﺸﻨﺎل .)ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت در ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ در Welcome Center ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
روز چهارم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۱۱ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﻫﺘﻞ در ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ
در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ( اﺟﺮای ﮔﺸﺖ 3 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ۱۶ ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﺷﺎم
روز پنچم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۸:۳۰ ﺻﺒﺢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻻﻧﺴﺮﯾﺎ و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﯿﭗ ﺗﺎون و اﺧﺬ اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ وﺳﺘﯿﻦ ، اﺳﺘﺮاﺣﺖ.
روز شش15 آذر : Houtﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ Camps bayﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ و اﺟﺮای ﺗﻮر ﺗﻤﺎم روز در ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺻﺒﺢ، ﺑﺎزدﯾﺪ رﻫﮕﺬری از ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﯿﭗ Cape peninsula و ﮔﺸﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺰﯾﺮه ﻓﻮک ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ Bay ﭘﻮﯾﻨﺖ ، ﺑﺎزدﯾﺪ از دﻣﺎﻏﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﮏ، ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮﻏﻬﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ، ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
روزهفتم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، اﺟﺮای ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺷﻬﺮ ﮐﯿﭗ ﺗﺎن ،اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻫﮕﺬری از ﺑﺎﻻی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﯿﻞ( , ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮک آپ ,Table Mountain و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ Signal hills در اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﭗ ﺗﺎن V&A Waterfrontﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
روز هشتم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، اﺟﺮای ﮔﺸﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎیStellenbosch و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرک ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎرک ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﯿﭗ ﺗﺎون، ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ Canal Walk، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
روز نهم  : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺻﺒﺢ ، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﯿﭗ ﺗﺎون و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان…

مشخصات فروشنده

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “تور آفریقای جنوبی پارک۹ شب (ویژه ۲۰ دی)”

bar-code

خرید های مرتبط

مبلغ پرداختی شما

26,950,000 تومان

سود شما

11,050,000 تومان

تخفیف

29%

مشاهده خرید
تور جام جهانی روسیه هتل لاکچری ۴ ستاره (بلیط CAT 1)

تور جام جهانی روسیه هتل لاکچری ۴ ستاره (...

29%
جام جهانی روسیه 0

مبلغ پرداختی شما

25,100,000 تومان

سود شما

6,900,000 تومان

تخفیف

22%

مشاهده خرید
تور جام جهانی روسیه هتل لاکچری ۴ ستاره

تور جام جهانی روسیه هتل لاکچری ۴ ستاره

22%
جام جهانی روسیه 0

مبلغ پرداختی شما

2,450,000 تومان

سود شما

1,200,000 تومان

تخفیف

33%

مشاهده خرید
تور آذربایجان نوروز ۹۷ هتل ۵ ستاره (تور نوروزی)

تور آذربایجان نوروز ۹۷ هتل ۵ ستاره (تور...

33%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

3,465,000 تومان

سود شما

735,000 تومان

تخفیف

18%

مشاهده خرید
تورنوروزی باکو هتل ۵ ستاره لاکچری (نوروز ۹۷)

تورنوروزی باکو هتل ۵ ستاره لاکچری (نور...

18%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

2,150,000 تومان

سود شما

1,100,000 تومان

تخفیف

34%

مشاهده خرید
تور باکو هتل ۴ ستاره لاکچری (اسفند ماه)

تور باکو هتل ۴ ستاره لاکچری (اسفند ماه)

34%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

1,250,000 تومان

سود شما

870,000 تومان

تخفیف

41%

مشاهده خرید
تور باکو هتل ۳ ستاره (اسفند ماه)

تور باکو هتل ۳ ستاره (اسفند ماه)

41%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

2,150,000 تومان

سود شما

1,100,000 تومان

تخفیف

34%

مشاهده خرید
تور باکو هتل ۴ ستاره لاکچری (تعطیلات ۲۲ بهمن)

تور باکو هتل ۴ ستاره لاکچری (تعطیلات ۲...

34%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

1,650,000 تومان

سود شما

1,350,000 تومان

تخفیف

45%

مشاهده خرید
تور باکو هتل ۴ ستاره (تعطیلات ۲۲ بهمن)

تور باکو هتل ۴ ستاره (تعطیلات ۲۲ بهمن)

45%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

1,250,000 تومان

سود شما

870,000 تومان

تخفیف

41%

مشاهده خرید
تور باکو هتل ۳ ستاره (تعطیلات ۲۲ بهمن)

تور باکو هتل ۳ ستاره (تعطیلات ۲۲ بهمن)

41%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

4,200,000 تومان

سود شما

795,000 تومان

تخفیف

16%

مشاهده خرید
تور نوروز۹۷ مارماریس- کوش آداسی هتل ۵ ستاره

تور نوروز۹۷ مارماریس- کوش آداسی هتل ۵ س...

16%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

4,400,000 تومان

سود شما

595,000 تومان

تخفیف

12%

مشاهده خرید
تور نوروز۹۷ مارماریس- ازمیر هتل ۵ ستاره

تور نوروز۹۷ مارماریس- ازمیر هتل ۵ ستاره

12%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

3,890,000 تومان

سود شما

710,000 تومان

تخفیف

15%

مشاهده خرید
تور نوروز۹۷ مارماریس- ازمیر هتل ۴ ستاره

تور نوروز۹۷ مارماریس- ازمیر هتل ۴ ستاره

15%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

4,400,000 تومان

سود شما

1,200,000 تومان

تخفیف

21%

مشاهده خرید
تور نوروز۹۷ دبی لاکچری هتل ۵ ستاره (تور نوروزی)

تور نوروز۹۷ دبی لاکچری هتل ۵ ستاره (تور...

21%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

3,233,000 تومان

سود شما

1,067,000 تومان

تخفیف

25%

مشاهده خرید
تور نوروز۹۷ دبی هتل ۴ ستاره (تور نوروزی)

تور نوروز۹۷ دبی هتل ۴ ستاره (تور نوروزی)

25%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

2,980,000 تومان

سود شما

620,000 تومان

تخفیف

17%

مشاهده خرید
تور نوروز۹۷ دبی هتل ۳ ستاره (تور نوروزی)

تور نوروز۹۷ دبی هتل ۳ ستاره (تور نوروزی)

17%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

2,780,000 تومان

سود شما

420,000 تومان

تخفیف

13%

مشاهده خرید
تور نوروز۹۷ دبی هتل ۲ ستاره (تور نوروزی)

تور نوروز۹۷ دبی هتل ۲ ستاره (تور نوروزی)

13%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

3,600,000 تومان

سود شما

750,000 تومان

تخفیف

17%

مشاهده خرید
تورنوروز ۹۷ استانبول هتل ۵ ستاره

تورنوروز ۹۷ استانبول هتل ۵ ستاره

17%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

2,500,000 تومان

سود شما

800,000 تومان

تخفیف

24%

مشاهده خرید
تورنوروز ۹۷ استانبول هتل ۴ ستاره

تورنوروز ۹۷ استانبول هتل ۴ ستاره

24%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

4,800,000 تومان

سود شما

2,490,000 تومان

تخفیف

34%

مشاهده خرید
تور نوروزی بانکوک هتل ۵ ستاره (تور نوروز ۹۷)

تور نوروزی بانکوک هتل ۵ ستاره (تور نور...

34%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

5,410,000 تومان

سود شما

2,880,000 تومان

تخفیف

35%

مشاهده خرید
تور نوروز ۹۷ بانکوک-پاتایا هتل ۵ ستاره

تور نوروز ۹۷ بانکوک-پاتایا هتل ۵ ستاره

35%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

4,760,000 تومان

سود شما

2,230,000 تومان

تخفیف

32%

مشاهده خرید
تور نوروز ۹۷ بانکوک-پاتایا هتل ۴ ستاره

تور نوروز ۹۷ بانکوک-پاتایا هتل ۴ ستاره

32%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

4,300,000 تومان

سود شما

1,290,000 تومان

تخفیف

23%

مشاهده خرید
تور نوروز ۹۷ بانکوک-پاتایا هتل ۳ ستاره

تور نوروز ۹۷ بانکوک-پاتایا هتل ۳ ستاره

23%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

7,880,000 تومان

سود شما

5,080,000 تومان

تخفیف

39%

مشاهده خرید
تور نوروز۹۷ پوکت هتل ۵ ستاره (برنامه ویژه نوروز ۹۷)

تور نوروز۹۷ پوکت هتل ۵ ستاره (برنامه وی...

39%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

6,290,000 تومان

سود شما

2,550,000 تومان

تخفیف

29%

مشاهده خرید
تور نوروز۹۷ پوکت هتل ۴ ستاره (برنامه ویژه نوروز ۹۷)

تور نوروز۹۷ پوکت هتل ۴ ستاره (برنامه وی...

29%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

6,667,000 تومان

سود شما

5,673,000 تومان

تخفیف

46%

مشاهده خرید
تور نوروز۹۷ بالی هتل ۵ ستاره (برنامه ویژه نوروز ۹۷)

تور نوروز۹۷ بالی هتل ۵ ستاره (برنامه وی...

46%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

6,142,000 تومان

سود شما

2,548,000 تومان

تخفیف

29%

مشاهده خرید
تور نوروزی بالی لاکچری (برنامه ویژه نوروز ۹۷)

تور نوروزی بالی لاکچری (برنامه ویژه نورو...

29%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

15,502,000 تومان

سود شما

10,498,000 تومان

تخفیف

40%

مشاهده خرید
تور جام جهانی بازی های گروهی ایران (بلیط درجه ۲)

تور جام جهانی بازی های گروهی ایران (بلی...

40%
جام جهانی روسیه 0

مبلغ پرداختی شما

13,945,000 تومان

سود شما

14,055,000 تومان

تخفیف

50%

مشاهده خرید
تور فینال جام جهانی روسیه (بلیط درجه ۳)

تور فینال جام جهانی روسیه (بلیط درجه ۳)

50%
جام جهانی روسیه 2

مبلغ پرداختی شما

14,800,000 تومان

سود شما

17,200,000 تومان

تخفیف

54%

مشاهده خرید
تور فینال جام جهانی روسیه (بلیط درجه ۲)

تور فینال جام جهانی روسیه (بلیط درجه ۲)

54%
جام جهانی روسیه 3

مبلغ پرداختی شما

15,735,000 تومان

سود شما

26,265,000 تومان

تخفیف

63%

مشاهده خرید
تور فینال جام جهانی روسیه (بلیط درجه ۱)

تور فینال جام جهانی روسیه (بلیط درجه ۱)

63%
جام جهانی روسیه 1

مبلغ پرداختی شما

12,217,000 تومان

سود شما

5,133,000 تومان

تخفیف

30%

مشاهده خرید
تور جام جهانی ۲ بازی ایران (مراکش – اسپانیا )بلیط درجه۳

تور جام جهانی ۲ بازی ایران (مراکش –...

30%
جام جهانی روسیه 9

مبلغ پرداختی شما

10,642,000 تومان

سود شما

4,708,000 تومان

تخفیف

31%

مشاهده خرید
تور جام جهانی ۲ بازی ایران (اسپانیا- پرتغال)بلیط درجه۳

تور جام جهانی ۲ بازی ایران (اسپانیا- پرت...

31%
جام جهانی روسیه 15

مبلغ پرداختی شما

13,990,000 تومان

سود شما

9,450,000 تومان

تخفیف

40%

مشاهده خرید
تور نوروزی استرالیا لاکچری (برنامه ویژه نوروز ۹۷)

تور نوروزی استرالیا لاکچری (برنامه ویژه ...

40%
تراولیو 2

مبلغ پرداختی شما

1,255,000 تومان

سود شما

670,000 تومان

تخفیف

35%

مشاهده خرید
تور لاکچری استانبول هتل ۵ ستاره

تور لاکچری استانبول هتل ۵ ستاره

35%
تراولیو 0

مبلغ پرداختی شما

7,800,000 تومان

سود شما

2,750,000 تومان

تخفیف

26%

مشاهده خرید
تور نوروزی مراکش هتل ۵ ستاره (نوروز ۹۷)

تور نوروزی مراکش هتل ۵ ستاره (نوروز ۹۷)

26%
تراولیو 9

مبلغ پرداختی شما

6,800,000 تومان

سود شما

2,300,000 تومان

تخفیف

25%

مشاهده خرید
تور نوروزی مراکش هتل ۴ ستاره (نوروز ۹۷)

تور نوروزی مراکش هتل ۴ ستاره (نوروز ۹۷)

25%
تراولیو 9

مبلغ پرداختی شما

14,692,500 تومان

سود شما

11,307,500 تومان

تخفیف

43%

مشاهده خرید
تور جام جهانی بازی های گروهی ایران (بلیط درجه ۳)

تور جام جهانی بازی های گروهی ایران (بلی...

43%
جام جهانی روسیه 10

مبلغ پرداختی شما

16,110,000 تومان

سود شما

15,890,000 تومان

تخفیف

50%

مشاهده خرید
تور جام جهانی بازی های گروهی ایران(بلیط درجه۱)

تور جام جهانی بازی های گروهی ایران(بلیط...

50%
جام جهانی روسیه 16

مبلغ پرداختی شما

12,060,000 تومان

سود شما

13,940,000 تومان

تخفیف

54%

مشاهده خرید
تور جام جهانی ۲ بازی ایران (اسپانیا- پرتغال)بلیط درجه۱

تور جام جهانی ۲ بازی ایران (اسپانیا- پرت...

54%
جام جهانی روسیه 13

مبلغ پرداختی شما

8,955,000 تومان

سود شما

6,645,000 تومان

تخفیف

43%

مشاهده خرید
تور جام جهانی روسیه بازی ایران -پرتغال (بلیط درجه۱)

تور جام جهانی روسیه بازی ایران -پرتغال (...

43%
جام جهانی روسیه 10

مبلغ پرداختی شما

9,360,000 تومان

سود شما

2,640,000 تومان

تخفیف

22%

مشاهده خرید
تور جام جهانی روسیه بازی ایران -اسپانیا(بلیط درجه۱)

تور جام جهانی روسیه بازی ایران -اسپانیا(...

22%
جام جهانی روسیه 12

مبلغ پرداختی شما

9,018,000 تومان

سود شما

3,632,000 تومان

تخفیف

29%

مشاهده خرید
تور جام جهانی بازی ایران -مراکش (بلیط درجه۱)

تور جام جهانی بازی ایران -مراکش (بلیط در...

29%
جام جهانی روسیه 15